srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Projekt CIRCLE: Urbani model CIRCLab: Implementacija skupnega modela za razvoj CIRCLab SA-ŠA

Projekt CIRCLE: Urbani model CIRCLab: Implementacija skupnega modela za razvoj CIRCLab SA-ŠA

Poraba virov in energije po vsem svetu nenehno narašča, saj zaradi rasti prebivalstva in porabe tehnološki napredek ni uspel zmanjšati ali odpraviti onesnaževanja okolja. Poraba snovi na prebivalca v Sloveniji je enaka povprečju EU. Slovenija je glede virov in energetske učinkovitosti pod povprečjem EU in počasi napreduje tudi pri emisijski produktivnosti. Prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo je zato prednostna razvojna smer celotnega gospodarstva. Za uspešen prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo moramo upoštevati povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo porabe surovin ter neobnovljivih virov energije in s tem povezano obremenitev okolja.

Evropski pravni okvir v veliki meri spodbuja koncept krožnega gospodarstva, kar prikazuje leta 2020 sprejet akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Prehod ne bo možen brez korenite spremembe potrošniških vzorcev in vzorcev proizvodnje, boljše izrabe virov, ki so že vgrajeni v sisteme (npr. mobilnost, zgrajeno okolje, dobavne verige preskrbe s hrano, proizvodne dobavne verige), preprečevanja nastajanja odpadkov, njihove uporabe kot vira sekundarnih surovin in vzpostavitve učinkovitega sistema njihovega upravljanja. To je še posebej občutljivo vprašanje za naše območje, kjer je glavna gospodarska dejavnost trenutno tesno povezana s termoelektrarno na premog v Šoštanju in povezanim Premogovnikom Velenje. Sprejetih je bilo nekaj ukrepov, da bi obstoječo infrastrukturo poskušali speljati v bolj zelene smeri (na primer obračanje k turizmu v primeru Premogovnika in raziskovanje možnosti uporabe obrata kot odlagališča odpadkov s pomočjo sosežiga odpadkov in premoga, vendar to niso dolgoročne rešitve, zato krožno gospodarstvo in njegove priložnosti predstavljajo tukaj še večji izziv kot za večino preostale Slovenije, vendar poskušajo te izzive lokalne občine spremeniti v priložnosti.

Slovensko gospodarstvo je odvisno od uvoza surovin; slovenska ter lokalna podjetja pri izvajanju ukrepov za prehod na krožno gospodarstvo zaostajajo za povprečjem EU. Učinkovita raba surovin in energije je soodvisna, saj lahko strategije za povečanje materialne učinkovitosti prispevajo k zmanjšanju porabe energije vsaj toliko kot ukrepi za energetsko učinkovitost. Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo je ključnega pomena za razvoj, pri čemer je prednostna naloga učinkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE) eno temeljnih načel energetskega razvoja.

Cilj projekta CIRCLE, ki ga delno financira EU preko programa ADRION, je povečati in razširiti znanje o praktični izvedljivosti načel krožnega gospodarstva pristopom sodelovanja, ki vključuje poslovne akterje proizvajalcev inovacij, upravne in finančne organizacije ter civilno družbo na urbanih območjih, kjer nastaja največ odpadkov in hkrati pa se lahko tam vzpostavijo inovativni krožni poslovni modeli. Z dokumetom Urbani model CIRCLab: Implementacija skupnega modela za razvoj CIRCLab SA-ŠA, ki je nastal pomladi 2021,  je pripravljen osnovni model za delovanje laboratorija krožnih inovacij odpornih mest  (Circular Innovation Resilent City Labs) v Savinjski in Šaleški regiji (CIRCLab SA-ŠA) v Sloveniji, ki bo eden izmed CIRCLabs, razvitih v okviru projekta CIRCLE in naj bo podpirali uveljavljanje krožnega gospodarstva na lokalnem območju.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660