srssersssdgimvssmicdsd

Začetna integracija priseljencev – izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote

Naziv projekta: Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Trajanje projekta: 12. 1. 2022 – 31. 10. 2023

Financiranje projekta: Proračun Republike Slovenije – Urad za migracije 

Kontaktna oseba: Slavko Kugler

(e-pošta: slavko.kugler@scv.si, telefon: 03 896 82 79)

Namen projekta je izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote, tako za zaposlene kot za nezaposlene osebe.

Preberi več
x plakat 70 100 energetski

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Šolski center Velenje je s projektom »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport , ki je potekal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve:  Gospodarsko razvojna logistična središča.

Pogodba o sofinanciranju projekta je bila podpisana 20. 7. 2009 in velja do 31. 12. 2016.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura;

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča.

Vrednost celotne operacije znaša 2.997.700,00 EUR, od tega je 2.498.084,00 EUR upravičenih stroškov, ki jih financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ).  ŠC Velenje mora zagotoviti  498.084,00 EUR, s čimer bo pokrit celotni znesek DDV-ja.

Projekt »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« zajema različne podprojekte s ciljem izkoriščanja obnovljivih energetskih virov in učinkovite rabe energije za izvajanje različnih oblik izobraževanj in usposabljanj. Energetski poligon je namenjen didaktični predstavitvi pridobivanja zelene energije in uporabi načela trajnostnega razvoja v praksi. Osnovni namen je izdelati in opremiti energetski laboratorij z napravami za proizvodnjo zelene energije, s katerimi bomo izkoriščali sončno in toplotno energijo zemlje ter jo pretvarjali v električno in v toplotno energijo. Pridobljena električna energija na MIC-u bo namenjena oskrbovanju tehnoloških postrojenj in sodobnih procesno vodenih linij na MIC-u, pridobljena toplotna energija pa bo ogrevala objekte na MIC-u. V ta namen je potrebno posodobiti obstoječo dotrajano tehnološko opremo, s katero ni več mogoče izvajati izobraževanj in usposabljanj za industrijo in obrt, še posebej če gre za specialistične strokovne vsebine. Nova tehnološka oprema bo povezana v celovit sistem energetskega monitoringa. V energetski poligon bo vključen sistem IKT monitoringa, ki bo omogočal daljinsko spletno upravljanje, vodenje in nadziranje delovanja energetskega poligona.

Cilj investicije:

  • vzpostaviti najsodobnejši razvojno-didaktični energetski poligon v sklopu MIC-a, kjer bodo strokovnjaki različnih profilov strokovno usposabljali ljudi, razvijali, preizkušali, testirali različne inovativne in tehnološke rešitve na področju OVE in URE;
  • z izkoriščanjem zelene energije racionalizirati stroške delovanja;
  • izvedba skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo skupaj sodelovali strokovnjaki iz podjetij in izobraževalne sfere,
  • izboljšati možnosti sodelovanja z lokalnim okoljem, sodelovanje s podjetji, ki delajo na področju OVE in URE ter spodbujati razvoj podjetništva;
  • z novimi tehnologijami omogočiti izvajanje kakovostnega in učinkovitega usposabljanja za zaposlene v gospodarstvu, učence, dijake in študente, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost;
  • omogočiti strokovno usposabljanje zaposlenih in brezposelnih (prekvalifikacije, dokvalifikacije, funkcionalna usposabljanja in kratki tečaji) iz tehnologij prihodnjosti ter skozi nove izobraževalne programe povečati število udeležencev;
  • izvajanje praktičnega usposabljanja z delom;
  • ustvariti nova delovna mesta za strokovnjake;
  • izvajanje izobraževalnih programov in usposabljanj ter izboljšati zaposljivost udeležencev, ki bodo izobraževanje zaključili.

Skrbnik pogodbe in vodja projekta je Uroš Lukič, telefon: 03 896 82 04, e-naslov: uros.lukic@guest.arnes.si

mgrt logo EU-regionalni razvoj
Preberi več
smris

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih (SM-RIS); Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.

Trajanje projekta: do leta 2012.

Glavni cilj projekta je skozi eksperimentalno, znanstveno in umetniško izražanje opozoriti strokovno in širšo javnost na pomen aktivne vloge mladih za kvalitetnejšo prihodnost. Prav tako projekt klice k podpori svobodne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, ki na tak način učinkovito prispevajo k trajnostnem razvoju in oblikovanju kreativnih okolij ter samo-realizaciji pogosto skritih talentov mladih.
Dolgoročni in trajnostni namen projekta mladinske raziskovalne mreže »SM-RIS« je oblikovati kreativno okolje, ki bo mlade iz urbanih in podeželskih okolij spodbujalo k kreativnosti, zgodnji raziskovalni dejavnosti in ustvarjanju inovativnih rešitev v lastnem okolju ter krepitvi simbolnega interdisciplinarnega povezovanja različnih ved z znanostjo ter prispevek k razvoju ključnih kompetenc in trajnostnem razvoju na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni.
Preberi več
Esolstvo

E-šolstvo

E-šolstvo; Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.
Projekt pomeni nadaljevanje informatizacije ŠC Velenje in razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije. V okviru projekta bomo nadaljevali z opremljanjem šol z računalniško opremo, izobraževanja učiteljev za uporabo različnih orodij in programov, razvoj uporabe spletnih strani in spletnih učilnic ter izvedbo organizacijskih ukrepov za razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije na ŠC Velenje.

Preberi več
M

Gimnazija2

Posodobitev gimnazijskih programov v strokovnih gimnazijah; Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2014.
Cilj projekta so aktivnosti, ki bodo zagotavljale uvedbo posodobljenih učnih načrtov, posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula ter podporo šolam za izvajanje posodobljenega načina izvajanja gimnazijskega programa v strokovnih gimnazijah. Projekt izvajajo predstavniki učiteljskega zbora, ki so zbrani v različnih projektnih timih, vodenje aktivnosti izvaja Šolski razvojni tim.
Preberi več
nalozba v vaso prihodnost

Vzgoja za enake možnosti mladih

Vzgoja za enake možnosti spolov; Evropski socialni sklad.
V projektu dijaki z uporabo različnih raziskovalnih metod ugotavljajo pomen spola v različnih starostnih obdobjih in raziskujejo področje enakih možnosti na šoli. Sodelujoči učitelji so pripravili posebno izobraževanje za kolege učiteljev in vzgojitelje ter na osnovi izsledkov pripravili modele za vzgojo za enake možnosti spolov, ki bodo tudi širše uporabni.
Preberi več
internet munus 1

MUNUS 2

MUNUS 2 – uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012; Evropski socialni sklad.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2012.
MUNUS 2 pomeni podporo pri uvajanju prenovljenih in novih srednješolskih poklicnih in strokovnih izobraževalnih programov s področja tehnike v 76 srednjih šolah v Sloveniji. V projektu se prepletajo vsebinska področja, izvedbeni in odprti kurikulum, ocenjevanje znanja, minimalni standardi znanj, praktično izobraževanje v delovnem procesu, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, učna gradiva, uvajanje sistema zagotavljanja kakovosti v srednje šole ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vsak konzorcijski partner izvaja aktivnosti pri uvajanju izobraževalnih programov šolam v svojih regijah. ŠC Velenje sodeluje s šolami v Savinjsko-šaleški, Koroški in Zasavski regiji. Za uvajanje novih programov in vseh drugih vsebin bo na ŠC Velenje skrbelo več kot 22 učiteljev, posredno pa bodo v projekt vključeni vsi učiteljski zbori.

 

Preberi več
mamd

Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga

Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga; Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.
Projekt poteka v organizaciji več mladinskih centrov v severovzhodni Sloveniji, nosilec projekta je Mladinski center Dravinjske doline. V okviru projekta potekajo delavnice za dijake, v katerih spoznajo načela medkulturnega dialoga in vzgojo za medsebojno spoštovanje.
Preberi več
titleHeader mnz

Usposabljanje strokovnih delavcev

Usposabljanje strokovnih delavcev pooblaščenih v organizaciji za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter usposavljanje delavcev, ki opravljajo postopke registracije vozil pri pooblaščenih gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih posameznikih, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.
ŠC Velenje je za opravljanje te dejavnosti pridobil soglasje Ministrstva za notranje zadeve.
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660