srssersssdgimvssmicdsd

Challenger: Erasmus+, V prihodnost usmerjeni projekti, KA2

Januarja 2023 se je pričel projekt Challenger, v katerega je kot partner vključen Šolski center Velenje. Trajal bo do konca leta 2025 (24 mesecev). Projekt je namenjen spodbujanju inovacij z aplikativnimi raziskavami (AR) v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za krepitev inovacijskih zmogljivosti in vpliva na ravni EU in regionalni ravni, da bi se soočili s svetovnimi izzivi in priložnostmi ter z novimi ali izboljšanimi rešitvami prispevali k ustvarjanju vrednosti za ljudi, gospodarstvo in okolje.

 

Cilji projekta:  

 • Oblikovati in vzpostaviti inovativno, trajnostno in učinkovito strukturo za spodbujanje inovacij z uporabo AR v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.  
 • Okrepiti in izboljšati vključevanje inovativnih metod poučevanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti.  
 • Načrtovati, oblikovati in vzpostaviti inovacijske in podjetniške vire, ki jih bodo vodili tutorji in mentorji kot vzorniki.  


Ključni ukrepi in rezultati: 
 

Opredelitev primerov dobrih praks AR v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, obstoječih sistemskih ovir in rešitev za vključitev nove strukture AR v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učnih načrtov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravneh EQF 4, 5 in 6.  


Na podlagi ugotovitev bomo razvili: 
 

 • okvir in vse potrebne sistemske in operativne elemente strukture, imenovane »Next-Generation community makerspace«; 
 • inovacijsko pot za uporabnike;
 • okvire za učitelja/mentorja, ki bo spodbujal inovacijsko kulturo in njegov profesionalni razvoj.  


Oblikovali bomo
samovodene tečaje za učence in mentorje, vključene v novo strukturo, ter vire, ki jih bodo podpirali. Dele nove strukture in poklicni razvoj modelov bomo pilotno preizkusili v okviru vzpostavitve šestih odprtih prostorov skupnosti kot raziskovalnih vrat v partnerskih regijah. Prostori ustvarjalcev bodo oblikovali in pripravili cilje, da bodo lahko oblikovali, razvijali in uvajali inovativne rešitve za naše regionalne skupnosti ter tako dosegli pomemben vpliv in koristi za vse.  

 

Glavne ciljne skupine in deležniki so učenci, učitelji in mentorji poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjaki iz industrije, podjetniki, raziskovalci, oblikovalci politik, regionalni organi, drugi zainteresirani ustvarjalci. Med ciljnimi skupinami bo poudarek na uravnoteženi zastopanosti spolov. 

Preberi več

Pričetek novega projekta “3D Printing”

S 1. oktobrom 2022 se je pričel odvijati dveletni mednarodni projekt »3D printing«, ki  je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nosilec projekta je podjetje Euroface Consulting s.r.o., Češka, kot partnerji pa so v projekt vključeni podjetje Innovation Frontiers IKE, Atene, Grčija, izobraževalno središče National Training Center, Sofija, Bolgarija in v vlogi svetovalca Šolski center Velenje, Slovenija.

Preberi več
x plakat 70 100 energetski

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Šolski center Velenje je s projektom »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport , ki je potekal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve:  Gospodarsko razvojna logistična središča.

Pogodba o sofinanciranju projekta je bila podpisana 20. 7. 2009 in velja do 31. 12. 2016.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura;

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča.

Vrednost celotne operacije znaša 2.997.700,00 EUR, od tega je 2.498.084,00 EUR upravičenih stroškov, ki jih financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ).  ŠC Velenje mora zagotoviti  498.084,00 EUR, s čimer bo pokrit celotni znesek DDV-ja.

Projekt »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« zajema različne podprojekte s ciljem izkoriščanja obnovljivih energetskih virov in učinkovite rabe energije za izvajanje različnih oblik izobraževanj in usposabljanj. Energetski poligon je namenjen didaktični predstavitvi pridobivanja zelene energije in uporabi načela trajnostnega razvoja v praksi. Osnovni namen je izdelati in opremiti energetski laboratorij z napravami za proizvodnjo zelene energije, s katerimi bomo izkoriščali sončno in toplotno energijo zemlje ter jo pretvarjali v električno in v toplotno energijo. Pridobljena električna energija na MIC-u bo namenjena oskrbovanju tehnoloških postrojenj in sodobnih procesno vodenih linij na MIC-u, pridobljena toplotna energija pa bo ogrevala objekte na MIC-u. V ta namen je potrebno posodobiti obstoječo dotrajano tehnološko opremo, s katero ni več mogoče izvajati izobraževanj in usposabljanj za industrijo in obrt, še posebej če gre za specialistične strokovne vsebine. Nova tehnološka oprema bo povezana v celovit sistem energetskega monitoringa. V energetski poligon bo vključen sistem IKT monitoringa, ki bo omogočal daljinsko spletno upravljanje, vodenje in nadziranje delovanja energetskega poligona.

Cilj investicije:

 • vzpostaviti najsodobnejši razvojno-didaktični energetski poligon v sklopu MIC-a, kjer bodo strokovnjaki različnih profilov strokovno usposabljali ljudi, razvijali, preizkušali, testirali različne inovativne in tehnološke rešitve na področju OVE in URE;
 • z izkoriščanjem zelene energije racionalizirati stroške delovanja;
 • izvedba skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo skupaj sodelovali strokovnjaki iz podjetij in izobraževalne sfere,
 • izboljšati možnosti sodelovanja z lokalnim okoljem, sodelovanje s podjetji, ki delajo na področju OVE in URE ter spodbujati razvoj podjetništva;
 • z novimi tehnologijami omogočiti izvajanje kakovostnega in učinkovitega usposabljanja za zaposlene v gospodarstvu, učence, dijake in študente, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost;
 • omogočiti strokovno usposabljanje zaposlenih in brezposelnih (prekvalifikacije, dokvalifikacije, funkcionalna usposabljanja in kratki tečaji) iz tehnologij prihodnjosti ter skozi nove izobraževalne programe povečati število udeležencev;
 • izvajanje praktičnega usposabljanja z delom;
 • ustvariti nova delovna mesta za strokovnjake;
 • izvajanje izobraževalnih programov in usposabljanj ter izboljšati zaposljivost udeležencev, ki bodo izobraževanje zaključili.

Skrbnik pogodbe in vodja projekta je Uroš Lukič, telefon: 03 896 82 04, e-naslov: uros.lukic@guest.arnes.si

mgrt logo EU-regionalni razvoj
Preberi več
smris

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih (SM-RIS); Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.

Trajanje projekta: do leta 2012.

Glavni cilj projekta je skozi eksperimentalno, znanstveno in umetniško izražanje opozoriti strokovno in širšo javnost na pomen aktivne vloge mladih za kvalitetnejšo prihodnost. Prav tako projekt klice k podpori svobodne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, ki na tak način učinkovito prispevajo k trajnostnem razvoju in oblikovanju kreativnih okolij ter samo-realizaciji pogosto skritih talentov mladih.
Dolgoročni in trajnostni namen projekta mladinske raziskovalne mreže »SM-RIS« je oblikovati kreativno okolje, ki bo mlade iz urbanih in podeželskih okolij spodbujalo k kreativnosti, zgodnji raziskovalni dejavnosti in ustvarjanju inovativnih rešitev v lastnem okolju ter krepitvi simbolnega interdisciplinarnega povezovanja različnih ved z znanostjo ter prispevek k razvoju ključnih kompetenc in trajnostnem razvoju na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni.
Preberi več

Začetna integracija priseljencev – izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote

Naziv projekta: Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Trajanje projekta: 12. 1. 2022 – 31. 10. 2023

Financiranje projekta: Proračun Republike Slovenije – Urad za migracije 

Kontaktna oseba: Slavko Kugler

(e-pošta: slavko.kugler@scv.si, telefon: 03 896 82 79)

Namen projekta je izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote, tako za zaposlene kot za nezaposlene osebe.

Preberi več

MOTIV-e: Srečanje partnerjev v Skopju Erasmus+, strateška partnerstva

Mednarodni projekt MOTIV-e (Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET), ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, se nadaljuje tudi v šolskem letu 2022/2023. V projektu pod vodstvom raziskovalnega inštituta KOMAG iz Gliwic, Poljska, kot partnerji sodelujejo še Tehniška šola za turizem in ustvarjalno industrijo iz Rige, Latvija, Poklicni avtoservisni izobraževalni center iz Skopja, Severna Makedonija, in Šolski center Velenje.

V Skopju, v Severni Makedoniji, je 14. 9. 2022 potekalo sploh prvo delovno srečanje projektnih partnerjev v živo, na katerem so projektni partnerji pregledali doslej opravljeno delo ter si zastavili načrt dejavnosti v šolskem letu 2022/23. V okviru projekta se načrtujejo dodatna usposabljanja zainteresiranih učiteljev za uporabo VR učnih gradiv in izdelavo VR učnih gradiv, poleg tega pa še izdelava spletne platforme z viri in inštrukcijami za možnost samostojne izdelave VR učnih gradiv.

Avtor: Miran Papež

Preberi več
nalozba v vaso prihodnost

Vzgoja za enake možnosti mladih

Vzgoja za enake možnosti spolov; Evropski socialni sklad.
V projektu dijaki z uporabo različnih raziskovalnih metod ugotavljajo pomen spola v različnih starostnih obdobjih in raziskujejo področje enakih možnosti na šoli. Sodelujoči učitelji so pripravili posebno izobraževanje za kolege učiteljev in vzgojitelje ter na osnovi izsledkov pripravili modele za vzgojo za enake možnosti spolov, ki bodo tudi širše uporabni.
Preberi več
internet munus 1

MUNUS 2

MUNUS 2 – uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012; Evropski socialni sklad.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2012.
MUNUS 2 pomeni podporo pri uvajanju prenovljenih in novih srednješolskih poklicnih in strokovnih izobraževalnih programov s področja tehnike v 76 srednjih šolah v Sloveniji. V projektu se prepletajo vsebinska področja, izvedbeni in odprti kurikulum, ocenjevanje znanja, minimalni standardi znanj, praktično izobraževanje v delovnem procesu, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, učna gradiva, uvajanje sistema zagotavljanja kakovosti v srednje šole ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vsak konzorcijski partner izvaja aktivnosti pri uvajanju izobraževalnih programov šolam v svojih regijah. ŠC Velenje sodeluje s šolami v Savinjsko-šaleški, Koroški in Zasavski regiji. Za uvajanje novih programov in vseh drugih vsebin bo na ŠC Velenje skrbelo več kot 22 učiteljev, posredno pa bodo v projekt vključeni vsi učiteljski zbori.

 

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660